உள்ளூர்

இலங்கையினால் தயாரிக்கப்பட்ட ராவணா வன் செய்மதி விண் ஒழுக்கில் சேர்ப்பு.

ராவணா வன் என்ற செய்மதியை விண் ஒழுக்கில் நிலைப்படுத்தியமை இலங்கைக்குக் கிடைத்த பாரிய வெற்றியாகுமென அமைச்சர் சுஜீவ சேனசிங்ஹ தெரிவித்துள்ளார். இந்த தயாரிப்புடன் தொடர்புடைய இரண்டு மாணவர்களினதும் எதிர்கால கல்வி நடவடிக்கைகளுக்குத் தேவையான ஆதரவை வழங்குவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். செய்மதி விண் ஒழுக்கில் செலுத்தப்பட்டதை நேரடியாகக் காண்பதற்கு ஆதர் சி கிளார்க் மத்திய நிலையத்திற்கு சென்ற அமைச்சர் இந்தக் கருத்துக்களை வெளியிட்டார். விஞ்ஞானம்தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கங்கள் விடயத்தில் இலங்கை 88வது இடத்தில் இருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார். ஆதர் சி கிளார்க் மத்திய நிலையத்தின் முன்னாள் நிறைவேற்று அதிகாரியும்பணிப்பாளர் நாயகமுமான சனத் பனாவன்ன இது தொடர்பான தெளிவுகளை வழங்கினார். ராவணா வன் செய்மதியை மின் மற்றும் இலத்திரனியல் துறை பொறியியலாளர்களான தரிந்து தயாரத்னவும்துலானி சாமிகாவும் தயாரித்துள்ளனர்.