உள்ளூர்

இந்திய சிறுமிகள் பொது இடங்களில் நடமாடுவதற்கு அச்சம் கொண்டுள்ளதாக ஆய்வொன்றில் கண்டுபிடிப்பு


தாம் பொது இடங்களில் நடமாடுகையில் இம்சைப்படுத்தலுக்கு உள்ளாவது பற்றி இந்திய சிறுமிகள் மத்தியில் அச்சம் நிலவுவதாக ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த ஆய்வை மகளிர் உரிமைகளுக்காக போராடும் சேவ் தெ சிலரன் அமைப்பு நடத்தியுள்ளது. சிறகுகள் 2018 - இந்திய சிறுமிகளின் உலகம் என்ற பெயரில் ஆய்வு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

நகரமாக இருந்தால் என்ன, கிராமமாக இருந்தால் என்ன, தாம் குறுகலான ஒழுங்கைகளில் நடந்து செல்வதற்கு பெரிதும் அச்சம் கொண்டுள்ளதாக 33 சதவீதமான சிறுமிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.