உள்ளூர்

நடுத்தர வருமானம் ஈட்டுவோருக்கான கடன் திட்டம் மேலும் விஸ்தரிக்கப்படவுள்ளது

நடுத்தர வருமானம் ஈட்டுவோருக்கான உத்தேச வீடமைப்புக் கடன் திட்டத்தை தொடர்ந்தும் விஸ்தரிக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது. முதற்தடவையாக வீடொன்றைக் கொள்வனவு செய்யும் நடுத்தர வருமானம் பெறுபவர்களுக்கு தனியார் துறையிடம் இருந்தும் வீடுகளைக் கொள்வனவு செய்வதற்கான வாய்ப்;பை ஏற்படுத்துவது இதன் நோக்கமாகும் என அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. 45 வயதிற்கு உட்பட்ட 25 ஆயிரம் வேலையில்லாப் பட்டதாரிகள் பயிற்சியின் பின்னர் அரச சேவைக்கு இணைத்துக் கொள்ளப்பட இருக்கின்றார்கள்.