உள்ளூர்

வாக்காளர் தினம் நாளை கொண்டாடப்படுகின்றது

வாக்காளர் தினம் நாளை கொண்டாடப்படுகின்றது. வாக்காளர் பட்டியலில் பதிவு செய்வதற்கு தகுதியுள்ள சகல பிரஜைகளினதும் வாக்குரிமைகளைப் பாதுகாப்பது இந்தத் தினத்தின் நோக்கமாகும். வாக்களிப்பதற்கான வயதெல்லை உட்பட அதனுடன் தொடர்புடைய விடயங்கள் ஜூன் மாதம் முதலாம் திகதி தீர்மானிக்கப்படுகின்றமையினால் வாக்காளர் தினம் அன்றைய தினத்தில் கொண்டாடப்படுகின்றது. இம்முறை தேசிய வாக்காளர் தின நிகழ்வு நாளை கேகாலையில் இடம்பெறவுள்ளது. வாக்குரிமையிலேயே உண்மையான ஜனநாயகம் தங்கியிருக்கிறது என்பது இதன் தொனிப்பொருளாகும்.