අධ්යක්ෂ ජනරාල් තුමාගේ පණිවිඩය

සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය වර්ථමානයේ අභියෝගයකට ලක්ව තිබෙයි. එයට ප්‍රධාන හේතුව අන්තර්ජාලය සමඟ ‘‘නව මාධ්‍ය” රටාවක් බිහිවීමයි. තනි තනිව අදහස් හුවමාරු කරගනිමින් ජන සන්නිවේදනය දක්වා ක්‍රමිකව විකාශනය වූ මාධ්‍ය භාවිතය යළිත් තනි මාධ්‍ය භාවිතය දක්වා විකාශනය වී ඇත්තේ සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍යයට තම මෙහෙවර ඉටුකරන මඟ වෙනස්විය යුතු බව පෙන්වා දෙමින්ය. දිගු තරංග, මධ්‍යම තරංග , කෙටි තරංග සහ FM තරංග මාලා ඔස්සේ ක්‍රියා කළ ගුවන් විදුලියට, ‘‘නව මාධ්‍ය” සිය මෙහෙවරට දායක කරගැනීමට සිදුව ඇත්තේ එබැවිනි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව,www.slbc.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ශ්‍රාවක ඔබ හමුවන්නේ නව ලොව නව වෙනස ජාතික ගුවන්විදුලියේ අනාගත පැවැත්මට ප්‍රබල දායකත්වය සපයන මාර්ගය බව මැනවින් හඳුනාගත් නිසයි.